🖼️ Seafile 6.2 Lưu trữ, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Seafile
  • Seafile ứng dụng chia sẻ và đồng bộ file dựa trên công nghệ điện toán đám mây giúp bạn nhanh chóng gửi đi các tập tin, dễ dàng cộng tác với đồng nghiệp, tăng cường bảo mật cho dữ liệu nhờ tính năng mã hóa được tích hợp sẵn.
  • windows Version: 6.2.8