🖼️ Slash Keyboard cho Android 1.1 Truy cập ứng dụng từ bàn phím Android

🖼️
  • Phát hành: Search and Share
  • Slash Keyboard là tiện ích bàn phím rất độc đáo khi cho phép người dùng truy cập nhanh các ứng dụng mong muốn từ bàn phím mà không cần phải khởi chạy riêng biệt từng chương trình. Slash Keyboard chạy được trên Android 4.1 trở lên và hoàn toàn miễn phí.
  • android Version: 1.1.18