🖼️ SecuraFone for iOS 1.0 Ngăn tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe cho iOS

🖼️
  • Phát hành: SecuraTrac
  • Securafone for iOS là một phần mềm kết hợp với mục đích ngăn những người đang lái xe đọc tin nhắn hay e-mail trên điện thoại cho iOS.
  • ios Version: 1.0

🖼️ SecuraFone for Android 1.1 Ngăn tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe cho Android

🖼️
  • Phát hành: SecuraTrac
  • Securafone là một phần mềm kết hợp với mục đích ngăn những người đang lái xe đọc tin nhắn hay e-mail trên điện thoại cho Android
  • android Version: 1.1