🖼️ Focation WiFo Bản đồ

🖼️
  • Phát hành: SilkCoast
  • WiFo là phần mềm bản đồ chạy trên nền Windows Mobile (yêu cầu .Net Compact Framework 2.0). Sử dụng WiFo, người dùng có thể truy cập vào kho dữ liệu bản đồ khổng lồ của Focation.com và Google Maps...
  • Windows Phone
  • Đánh giá: 231
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 121.226