🖼️
  • Simkl
  • Hầu hết các trình nhắn tin tức thời đều có bản ghi lưu lại lịch sử chat của bạn. Khi bạn cần truy cập để xem lại một thông tin nào đó, bạn sẽ phải tìm kiếm lại trong ứng dụng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu