🖼️
  • Trace Spy
  • Trace Spy là một ứng dụng dùng để thay thế các công cụ phổ biến DebugView SysInternals. DebugView chặn các cuộc gọi được thực hiện cho DbgPrint bởi điều khiển thiết bị và cho OutputDebugString bởi các chương trình Win32.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu