🖼️ Simple Duplicate Finder 1.0 Công cụ tìm kiếm file trùng lặp

🖼️
  • Phát hành: Simple Duplicate Finder
  • Simple Duplicate Finder là một công cụ đơn giản giúp người dùng tìm kiếm và loại bỏ tập tin trùng lặp một cách nhanh chóng. Với nó, họ có thể dọn dẹp video, audio, ảnh và tập tin văn bản khỏi máy tính rất dễ dàng và hiệu quả.
  • windows Version: 1.0.4