🖼️
  • Soluto Tối ưu hóa hệ thống
  • Soluto là ứng dụng cho phép bạn phân tích thời gian khởi động của máy tính, xem các ứng dụng làm chậm máy tính và cải thiện nó như bạn muốn. Với công cụ này, bạn có thể nhanh chóng tối ưu hóa hệ thống và quản lý một hay nhiều máy tính khác.
  • Xếp hạng: 4 20 Phiếu bầu