🖼️
  • SoulseekQt

    Phần mềm chia sẻ tập tin
  • Thuộc loại phần mềm chia sẻ tập tin ngang hàng giữa những người dùng trên internet. Cũng giống như người anh em Azureus, Soulseek cho phép nhiều người cùng lúc đóng hai vai trò là máy khách và máy chủ để tải về một tập tin chung.
  • Xếp hạng: 2 6 Phiếu bầu