🖼️
  • Prime

  • Prime là công cụ để lên kế hoạch, tạo bản đồ và quản lý một mạng với khả năng đặt, di chuyển và điều khiển các đối tượng trong bản đồ mạng như máy tính để bàn, server và các thiết bị sử dụng mạng khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu