🖼️ Picture Info cho Windows Phone 2.7 Xem thông tin ảnh trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Spaso Lazarevic
  • Picture Info for Windows Phone sẽ mở rộng chức năng của Picture Hub bằng cách cung cấp thông tin dữ liệu của ảnh, có thể đọc từ dữ liệu exif đính kèm trong bức ảnh.
  • Windows Phone Version: 2.7
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 106