🖼️
  • Safe Sphere for Mac
  • Safe Sphere sắp xếp và lưu lại tất cả dữ liệu quan trọng của bạn như mật khẩu, dữ liệu thẻ tín dụng và ngân hàng, license phần mềm, các ghi chú và các dữ liệu khác trong một cửa sổ tiện ích...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Ghost Sphere for Mac
  • Ghost Sphere ẩn các folder với nội dụng. Chương trình này cung cấp cho bạn công cụ mạnh mẽ và dễ dàng nhằm bảo vệ toàn bộ folder. Ngoài ra, Ghost Sphere còn có thể ẩn chức năng chính của nó với người lạ và ẩn cửa sổ của nó...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu