🖼️
  • GDB for Linux

  • GDB không thực sự là một công cụ hỗ trợ lập trình nhưng nó lại là công cụ khá cần thiết với những người lập trình trên *NIX. Gdb là một trình gỡ rối của GNU.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu