🖼️
  • Texts Chương trình soạn thảo văn bản
  • Texts là phần mềm soạn thảo dễ sử dụng. Ứng dụng này cho phép người dùng định dạng văn bản có các thuộc tính của file HTML và cho phép xuất tài liệu dưới dạng tệp RTF hoặc HTML.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu