🖼️ MAME 0.175b Trình giả lập game thùng miễn phí cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: the MAME team
  • MAME là một trình giả lập game thùng giúp người dùng chơi các game cổ điển ngày xưa trên máy tính của mình. Người dùng sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm thuở sơ khai của game.
  • windows Version: 0.175b
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 5.387