🖼️
  • WinMerge Phần mềm so sánh và hợp nhất file
  • So sánh và kết hợp (merge) file với WinMerge 2.16.6. WinMerge so sánh danh sách các file, nội dung của các file text và tài liệu Office, sau đó có thể kết hợp qua lại giữa các file.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu