🖼️ The Uniform Server 8.8 Web server tất cả trong một

🖼️
  • Phát hành: Triple O
  • The Uniform Server là một web server đầy đủ, bao gồm trong đó Apache, MySQL, PHP và Perl. Nó còn cung cấp các plugins tại trang chủ cho phép bạn mở rộng thêm chức năng như tạo FTP server và hỗ trợ Java.
  • windows Version: 8.8.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 824