🖼️ Tandem: Language Exchange cho Android 1.2 Học ngoại ngữ hiệu quả với người bản xứ

🖼️
  • Phát hành: Tripod Technology
  • Tandem: Language Exchange là ứng dụng học tập hỗ trợ học ngoại ngữ hiệu quả. Tham gia vào cộng đồng Tandem, bạn có thể thực hành và nói chuyện với người bản xứ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật và hơn 150 ngôn ngữ khác trên thế giới.
  • android Version: 1.2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 153