🖼️
 • Device Manager Plugin (32-bit)
 • Device Manager Plugin là một công cụ nhỏ hiển thị tất cả cài đặt phần cứng của bạn trên menu.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Device Manager Plugin (64-bit)
 • Device Manager Plugin là một công cụ nhỏ hiển thị tất cả cài đặt phần cứng của bạn trên menu.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Display Mode (32-bit)
 • Display Mode là phần mềm hiển thị chế độ True Launch Bar plugin, được phát triển để có một công cụ nhỏ cho thấy một menu sẽ hiển thị tất cả các chế độ.
 • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
 • Display Mode (64-bit)
 • Display Mode là phần mềm hiển thị chế độ True Launch Bar plugin, được phát triển để có một công cụ nhỏ cho thấy một menu sẽ hiển thị tất cả các chế độ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu