🖼️
  • UcMapi Office Tabs for Word (32 bit)
  • UcMapi Office Tabs for Word cho phép xem và hiển thị các tài liệu Word đã mở như tab sheet. Công cụ này tương thích với một số trình duyệt theo thẻ
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Office Tabs for PowerPoint (64-Bit)
  • Office Tabs for PowerPoint 2.1.36 cho phép duyệt nhiều tài liệu MS Office 2010 dưới dạng thẻ, tương tự như các trình duyệt.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
  • Office Tabs for PowerPoint (32-Bit)
  • Office Tabs for PowerPoint 2.1.36 cho phép duyệt nhiều tài liệu MS Office 2010 dưới dạng thẻ, tương tự như các trình duyệt.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 15 phần mềm.