🖼️ Vero cho iOS 0.8 Mạng xã hội cho bạn bè trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Vero Labs
  • Vero là một cộng đồng chung, vừa mang tính bảo mật cao vừa có kết cấu mở, nơi mọi người có thể chia sẻ trạng thái, hình ảnh, video... và tương tác với nhau theo cách mà bạn muốn!
  • ios Version: 0.8.2