🖼️ Depeche View Lite 1.5 Phân tích, chỉnh sửa số lượng lớn các văn bản

🖼️
  • Phát hành: Vincent Stahl
  • Depeche View Lite được sử dụng để tìm kiếm, phân tích và chỉnh sửa số lượng lớn các văn bản (mã nguồn, dữ liệu CSV, các file log hoặc tài liệu) ở tốc độ cao mà vô cùng đơn giản.Depeche View Lite là phần mềm miễn phí.
  • windows Version: 1.5.6.2