🖼️
  • VisiCrop
  • VisiCrop là chương trình cắt video rất mạnh mẽ để cắt giảm video. Bạn có thể loại bỏ các khung hình không mong muốn và các bộ phận của tập tin video.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • VisiFly
  • VisiFly là công cụ chuyển đổi từ video (AVI, WMV, MPEG, MP4, MOV,…) sang Adobe (Macromedia) Flash (SWF, FLV) một cách dễ dàng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • VisiSaver 1.3.4
  • VisiSaver bạn có thể tùy chỉnh trình bảo vệ màn hình của bạn và thiết đặt màn hình bảo vệ từ hàng loạt đoạn phim yêu thích của bạn...
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu