🖼️
  • Everything Tìm kiếm tập tin trên máy tính
  • Everything là công cụ tìm kiếm tập tin và thư mục theo tên nhanh chóng cho Windows. Tải Everything 1.4, bạn có khả năng tìm "mọi thứ" trên máy tính mà Windows Search không thể.
  • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu