🖼️
  • Tomes Mod Mod sách phép thuật cho Minecraft
  • Tomes Mod 1.16.5 sẽ giới thiệu vào Minecraft những cuốn sách thần chú, có thể được sử dụng để kích hoạt một phép thuật duy nhất bằng cách nhấp chuột phải.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu