🖼️
  • Simple English Wikipedia

  • Ở phiên bản này, Wikipedia không giải thích kiến thức một cách phức tạp như ở phiên bản đầy đủ mà trình bày vấn đề ở mức độ đơn giản hơn và có nhiều hình ảnh minh họa để trẻ có thể dễ dàng nắm bắt.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu