🖼️
  • CryptArchiver 1.2
  • CryptArchiver là chương trình sẽ tạo ra 1 phân vùng ảo để chứa dữ liệu càn bảo mật và sẽ tự động biến mất khi bạn thoát khỏi chương trình. Chương trình này cho phép bạn mã hóa dữ liệu để gửi chúng qua email.
  • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu