🖼️
🖼️
🖼️
  • Recycle Cleaner ActiveX Dọn dẹp Recycle Bin
  • Recycle Cleaner ActiveX là trình điều khiển dll dành cho tác giả và nhà phát triển phần mềm. Nó cho phép họ xóa file hoặc lấy thông tin từ file trong Recycle Bin đồng thời hiển thị thuộc tính của chúng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • File Downloader ActiveX Download file từ Internet
  • File Downloader ActiveX là phần mềm dùng để giúp người sử dụng download file từ Internet. Nó có thể hỗ trợ giao thức HTTP, HTTPS và FTP đồng thời cho phép họ xác định những file cần download.
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Registry Cleaner ActiveX Dọn dẹp registry
  • Registry Cleaner ActiveX là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ bạn quét và gỡ bỏ những entry cũ hoặc không sử dụng bao gồm File Extensions, ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, Shared DLLs, Fonts, Help Files, Application Paths, Icons, Invalid Shortc
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu