🖼️ Winsent 2.7 Thông báo nhận tin nhắn trong mạng nội bộ

🖼️
  • Phát hành: Winsent Lab
  • WinSent là một chương trình dành cho nhận tin nhắn, thông báo và cảnh báo được gửi với Windows Messenger Service ("net send" lệnh) trên mạng nội bộ.
  • windows Version: 2.7.45
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.004