🖼️ GDriveSync for Android 1.2 Đồng bộ dữ liệu hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: Yotta Joy
  • GDriveSync for Android là ứng dụng hỗ trợ tự động người dùng đăng tải các file ảnh, video và bất kỳ dữ liệu nào khác từ điện thoại lên Google Drive (GDrive) bất kì lúc nào bạn online.
  • android Version: 1.2.1