Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu Bản mẫu thuyết minh báo cáo tài chính được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.

Bộ, (Sở): ……….
Đơn vị: …………
Mẫu số B05-H
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm:..........

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương

- Số CNVC có mặt đến ngày 31/12: ................................................người

Trong đó : Hợp đồng thử việc: .......................................................người

- Tăng trong năm: ..........................................................................người

- Giảm trong năm:...........................................................................người

- Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: .................................................Đồng

Trong đó : Lương hợp đồng: .............................................................Đồng

2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT

STT Chỉ tiêu Mã số Dư đầu kỳ Dư cuối kỳ
A B 1 2 3
         

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ

STT Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ khác Tổng số
A B   1 2 3
           

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH

STT Chỉ tiêu Số phải nộp Số đã nộp Số còn phải nộp
A B 1 2 3
         

V. THUYẾT MINH

1. Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm:
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước:
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

                                                                                                   Lập ngày ….. tháng ….. năm …..

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 380

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 204

Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu văn bản kê khai thuế

Mẫu bảng kê nộp thuế
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.952

Mẫu bảng kê biên lai thu Mẫu bảng kê biên lai thu Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê biên lai thu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 792

Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 247

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu đơn

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 563

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Theo Thông tư số 175

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.446
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán