Mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 MẪU ĐIỀU LỆ
DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Điều 1:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do (các) chủ đầu tư sau đây xin thành lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Tên Công ty hoặc cá nhân:…………………………………………

2. Đại diện được ủy quyền:……………………………………………

Chức vụ:......................

Quốc tịch:.........................

Địa chỉ thường trú:.........................

Trụ sở chính :………………………………………

Điện thoại:……. Fax:………

Ngành nghề kinh doanh chính:……………………………………

Giấy phép thành lập công ty:…………………………………..

Đăng ký tại:………

Ghi chú: nếu chủ đầu tư bao gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên.

Điều 2:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

Điều 3:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm mục đích :

(Mô tả mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp).

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển

Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư Biểu mẫu phê duyệt dự án đầu tư

Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Mẫu hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Mẫu hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Biểu mẫu phê duyệt dự án đầu tư

Mẫu hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh