Mẫu số 02/TĐ-TNDN: Biểu thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc Mẫu khai thuế đối với thủy điện

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 39 KB
 • Lượt tải: 11
 • Ngày xuất bản: 28/02/2011
 • Ngày cập nhật: 24/07/2013

Giới thiệu

Mẫu số 02/TĐ-TNDN: Biểu thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 02/TĐ-TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

BIỂU THUẾ TNDN TÍNH NỘP CỦA DOANH NGHIỆP
CÓ CÁC ĐƠN VỊ THỦY ĐIỆN HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

[01] Kỳ tính thuế: Qúy ……… Năm ...……

[02] Lần đầu: [ ]  [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Tên người nộp thuế: …………………………………….............................................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .......................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………….......................................

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ............................................... ngày .......................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ chi phí Số tiền

1

2

 

3

 

4

 

5

Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ

Tại trụ sở chính:

Mã số thuế: ..................................

Tại đơn vị thủy điện phụ thuộc I

Mã số thuế (nếu có): ....................

Tại đơn vị thủy điện phụ thuộc II

Mã số thuế (nếu có): .......................

Tại đơn vị thủy điện phụ thuộc III

Mã số thuế (nếu có): ......................
..........

........................................

........................................

 

........................................

 

........................................

 

........................................

........................................

........................................

 

 ........................................

 

 ........................................

 

 ........................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ….... tháng ….... năm ….... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.727

Mẫu số 07-TT: Mẫu bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số 07-TT: Mẫu bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 07-TT: Mẫu bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102

Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình tại Việt Nam - Mẫu số 01/XNCG Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình tại Việt Nam - Mẫu số 01/XNCG Mẫu khai thuế TNCN

Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình tại Việt Nam - Mẫu số 01/XNCG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.777

Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành

Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73

Bản thuyết minh báo cáo tài chính Bản thuyết minh báo cáo tài chính Theo Quyết định 15

Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.392
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán