Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng Mẫu sổ sách kế toán thuế

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 31 KB
 • Lượt tải: 1.057
 • Ngày xuất bản: 14/09/2006
 • Ngày cập nhật: 24/07/2013

Giới thiệu

Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S17-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):.........

Năm ..............................

Quyển số: ..................... 

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải
TK
đối ứng
Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (5212, 5231)
A B C D E 1 2 3 = 1 x 2 4 5
      Cộng số phát sinh
- Doang thu thuần
- Giá vốn hàngbán
- Lãi gộp
           

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

 Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ Thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ Mẫu khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng Mẫu chứng từ kế toán bán hàng

Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 155

Mẫu bảng kê gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước Mẫu bảng kê gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước

Mẫu bảng kê gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 168

Biểu mẫu báo cáo tài chính dành cho sinh viên ngành kế toán Biểu mẫu báo cáo tài chính dành cho sinh viên ngành kế toán

Biểu mẫu báo cáo tài chính dành cho sinh viên ngành kế toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 848

Mẫu số 01-2/VTN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế Mẫu số 01-2/VTN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế Dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ

Mẫu số 01-2/VTN: Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.496

Mẫu quyết định tăng lương Mẫu quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.044
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán