Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng Mẫu sổ sách kế toán thuế

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 31 KB
 • Lượt tải: 1.088
 • Ngày xuất bản: 14/09/2006
 • Ngày cập nhật: 24/07/2013

Giới thiệu

Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S17-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):.........

Năm ..............................

Quyển số: ..................... 

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải
TK
đối ứng
Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (5212, 5231)
A B C D E 1 2 3 = 1 x 2 4 5
      Cộng số phát sinh
- Doang thu thuần
- Giá vốn hàngbán
- Lãi gộp
           

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

 Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Bảng kê chứng từ thanh toán Bảng kê chứng từ thanh toán

Bảng kê chứng từ thanh toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.802

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai trực tiếp với cơ quan thuế

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116

Thủ tục kê khai thuế qua mạng Thủ tục kê khai thuế qua mạng

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152, 153) Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152, 153) Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152, 153)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 481

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu đơn

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 445
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán