Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Giới thiệu

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 25 tháng 01 năm 2013 về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------------
Số: 05/2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2013;

Xét đề nghị của Liên sở: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 6739/TTr: LS TC-LĐTBXH ngày 27/12/2012 và Báo cáo thẩm định số 2907/STP-VBPQ ngày 28/12/2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối tượng và mức hỗ trợ: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2013.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo, ngoài ra khuyến khích các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng của địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

1. UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỏa táng hàng năm và phương án thực hiện hỗ trợ hỏa táng cụ thể, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỏa táng hàng năm và phương án thực hiện hỗ trợ hỏa táng cụ thể đối với các đối tượng đang nuôi dưỡng tại các Trung tâm thuộc Sở, các đối tượng vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân chết trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP;
- Đ.c Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm công báo TP;
- Các phòng: VHXH, KT, TH;
- Lưu VT.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

PHỤ LỤC
ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT Đối tượng Mức hỗ trợ
1 Toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội khi thực hiện hỏa táng tại các cơ sở của Hà Nội  
a Chi phí hỏa táng  
  - Thi hài người lớn 3.000.000 đồng/trường hợp
  - Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi 1.500.000 đồng/trường hợp
b Chi phí vận chuyển  
  - Khu vực nội thành 500.000 đồng/trường hợp
  - Khu vực ngoại thành 1.000.000 đồng/trường hợp
2 Người dân thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi  
a Chi phí hỏa táng  
  - Thi hài người lớn 3.000.000 đồng/trường hợp
  - Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi 1.500.000 đồng/trường hợp
b Chi phí vận chuyển  
  - Khu vực nội thành 500.000 đồng/trường hợp
  - Khu vực ngoại thành 1.000.000 đồng/trường hợp
c Chi phí khác (áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro) Theo mức giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang
3 Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không cỏ người thân, mất trên địa bàn thành phố Hà Nội  
a Chi phí hỏa táng  
  - Thi hài người lớn 3.000.000 đồng/trường hợp
  - Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi 1.500.000 đồng/trường hợp
b Chi phí vận chuyển  
   - Khu vực nội thành  500.000 đồng/trường hợp
  - Khu vực ngoại thành  1.000.000 đồng/trường hợp
 c  Chi phí khác (áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro)  Theo mức giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang

* Thời gian thực hiện:

- Đối tượng tại điểm 1, 2: thực hiện trong 3 năm 2013 - 2015, từ ngày 01/01/2013

.- Đối tượng tại điểm 3: thực hiện từ ngày 01/01/2013.

Quyết định 1457/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô tỉnh Phú Thọ Quyết định 1457/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô tỉnh Phú Thọ Quyết định năm 2012

Quyết định 1457/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô tỉnh Phú Thọ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Quyết định 1454/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương Quyết định 1454/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương Quyết định năm 2012

Quyết định 1454/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Quyết định 1456/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 Quyết định 1456/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 Quyết định năm 2012

Quyết định 1456/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An Quyết định năm 2012

Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định 1439/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến 2020 Quyết định 1439/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến 2020 Quyết định năm 2012

Quyết định 1439/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến 2020
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 169

Quyết định 42/2012/QĐ-TTg Quyết định 42/2012/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Quyết định 42/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Công văn hướng dẫn chi trả phụ cấp, thù lao người đại diện phần vốn Nhà nước Công văn hướng dẫn chi trả phụ cấp, thù lao người đại diện phần vốn Nhà nước

Công văn hướng dẫn chi trả phụ cấp, thù lao người đại diện phần vốn Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 155

Công văn 13757/BTC-KHTC Công văn 13757/BTC-KHTC Về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011 và 2012

Công văn 13757/BTC-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định 109/2008/NĐ-CP về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82

Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995 Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995

Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57
Xem thêm Chính sách