Android Accessibility Suite cho Android 8.2

Link Download Android Accessibility Suite cho Android chính:
🖼️
  • Friends Sync for Android

  • Thêm và đồng bộ hóa danh sách bạn bè trên Facebook với sổ địa chỉ và tái đồng bộ họ khi có thông tin chi tiết thay đổi.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AudioManager for Android Quản lý âm thanh

  • AudioManager là công cụ để quản lý các mức độ âm thanh trên điện thoại Android. Nó có chức năng hỗ trợ bạn xem mức độ âm thanh hiện tại, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh âm lượng cho phù hợp.
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Ứng dụng văn phòng