AppSnap 1.3.3

Link Download AppSnap chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.