Screenpresso 1.7.2

Link Download Screenpresso chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.