Tỷ giá ngoại tệ for Windows Phone 1.0

Link Download Tỷ giá ngoại tệ for Windows Phone chính: