Driver cho Acer Aspire 5320 for XP

  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.196
  • Lượt tải: 1.194
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

Acer Preload Security Patch for Windows XP AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip File Size: 102.447 KB

VGA_ATI_v8.371.1.1WHQL-XP.zip File Size: 132824.405 KB

Modem_Ambit_v7.62.0.0_2C06_XP_WHQL.zip File Size: 3791.788 KB

Chipset_Intel_v8.3.0.1013_XP32.zip File Size: 2083.436 KB

VGA_Intel_v6.14.10.4847win2k_xp.zip File Size: 17156.982 KB

TouchPad_Synaptics_v9.1.11.0_XP32.zip File Size: 35981.739 KB

Lan_BCM5787_v10.26.0.0_XP.zip File Size: 40831.18 KB

Cardreader_RICOH_R5C8xx_v3.51_XP_Vista.zip File Size: 2696.225 KB

(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.07a-WHQL_XP_Vista.zip

(Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8_XP_Vista.zip File Size: 2099.067 KB

(Suyin_driver)_Acer CrystalEye webcam 5.7.28.500-1.0_WHQL-XP_Vista.zip

(Suyin_app)_Acer Crystal Eye webcam V1.0.10_XP_Vista.zip File Size: 1935.296 KB

Wireless_Intel_v11.1.1.11_XP_Vista.zip File Size: 150047.206 KB

Lauch Manager_v2.0.05_XP.zip File Size: 2728.867 KB

AHCI_Intel_v7.5.0.1017_XP.zip File Size: 461.787 KB

AS5720_Audio_v6.0.1.5413_R167.zip File Size: 38622.847 KB

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso File Size: 220188.672 KB

Acer Preload Security Patch for Windows XP AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip File Size: 102.447 KB

VGA_ATI_v8.371.1.1WHQL-XP.zip File Size: 132824.405 KB

Modem_Ambit_v7.62.0.0_2C06_XP_WHQL.zip File Size: 3791.788 KB

Chipset_Intel_v8.3.0.1013_XP32.zip File Size: 2083.436 KB

VGA_Intel_v6.14.10.4847win2k_xp.zip File Size: 17156.982 KB

TouchPad_Synaptics_v9.1.11.0_XP32.zip File Size: 35981.739 KB

Lan_BCM5787_v10.26.0.0_XP.zip File Size: 40831.18 KB

Cardreader_RICOH_R5C8xx_v3.51_XP_Vista.zip File Size: 2696.225 KB

(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.07a-WHQL_XP_Vista.zip

(Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8_XP_Vista.zip File Size: 2099.067 KB

(Suyin_driver)_Acer CrystalEye webcam 5.7.28.500-1.0_WHQL-XP_Vista.zip

(Suyin_app)_Acer Crystal Eye webcam V1.0.10_XP_Vista.zip File Size: 1935.296 KB

Wireless_Intel_v11.1.1.11_XP_Vista.zip File Size: 150047.206 KB

Lauch Manager_v2.0.05_XP.zip File Size: 2728.867 KB

AHCI_Intel_v7.5.0.1017_XP.zip File Size: 461.787 KB

AS5720_Audio_v6.0.1.5413_R167.zip File Size: 38622.847 KB

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso File Size: 220188.672 KB

0 Bình luận
Sắp xếp theo