Driver cho Acer Aspire 5720 for XP

3 (2) Acer Miễn phí 2.441 Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Acer Preload Security Patch for Windows XP AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip

ATI VGA Driver v8.371.1.1 VGA_ATI_v8.371.1.1WHQL-XP.zip

Ambit Modem Driver v7.62.0.0_2C06 Modem_Ambit_v7.62.0.0_2C06_XP_WHQL.zip

Intel Chipset Driver v8.3.0.1013 Chipset_Intel_v8.3.0.1013_XP32.zip

Intel VGA Driver v6.14.10.4847 VGA_Intel_v6.14.10.4847win2k_xp.zip

Synaptics TouchPad Driver v9.1.11.0 TouchPad_Synaptics_v9.1.11.0_XP32.zip

BCM5787 LAN Driver v10.26.0.0 Lan_BCM5787_v10.26.0.0_XP.zip

RICOH Cardreader Driver R5C8xx v3.51 Cardreader_RICOH_R5C8xx_v3.51_XP_Vista.zip

(Bison) Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.07a (Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.07a-WHQL_XP_Vista.zip

(Bison) Acer Crystal Eye webcam Application V2.0.0.8 (Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8_XP_Vista.zip

(Suyin) Acer CrystalEye webcam Driver v5.7.28.500-1.0 (Suyin_driver)_Acer CrystalEye webcam 5.7.28.500-1.0_WHQL-XP_Vista.zip

(Suyin)Acer Crystal Eye webcam Application V1.0.10 (Suyin_app)_Acer Crystal Eye webcam V1.0.10_XP_Vista.zip

Intel Wireless Driver v11.1.1.11 Wireless_Intel_v11.1.1.11_XP_Vista.zip

Launch Manager v2.0.05 Lauch Manager_v2.0.05_XP.zip

Intel AHCI Driver v7.5.0.1017 AHCI_Intel_v7.5.0.1017_XP.zip

Realtek Audio Driver v6.0.1.5413_R167 AS5720_Audio_v6.0.1.5413_R167.zip

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso

Acer Preload Security Patch for Windows XP AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip

ATI VGA Driver v8.371.1.1 VGA_ATI_v8.371.1.1WHQL-XP.zip

Ambit Modem Driver v7.62.0.0_2C06 Modem_Ambit_v7.62.0.0_2C06_XP_WHQL.zip

Intel Chipset Driver v8.3.0.1013 Chipset_Intel_v8.3.0.1013_XP32.zip

Intel VGA Driver v6.14.10.4847 VGA_Intel_v6.14.10.4847win2k_xp.zip

Synaptics TouchPad Driver v9.1.11.0 TouchPad_Synaptics_v9.1.11.0_XP32.zip

BCM5787 LAN Driver v10.26.0.0 Lan_BCM5787_v10.26.0.0_XP.zip

RICOH Cardreader Driver R5C8xx v3.51 Cardreader_RICOH_R5C8xx_v3.51_XP_Vista.zip

(Bison) Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.07a (Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.07a-WHQL_XP_Vista.zip

(Bison) Acer Crystal Eye webcam Application V2.0.0.8 (Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8_XP_Vista.zip

(Suyin) Acer CrystalEye webcam Driver v5.7.28.500-1.0 (Suyin_driver)_Acer CrystalEye webcam 5.7.28.500-1.0_WHQL-XP_Vista.zip

(Suyin)Acer Crystal Eye webcam Application V1.0.10 (Suyin_app)_Acer Crystal Eye webcam V1.0.10_XP_Vista.zip

Intel Wireless Driver v11.1.1.11 Wireless_Intel_v11.1.1.11_XP_Vista.zip

Launch Manager v2.0.05 Lauch Manager_v2.0.05_XP.zip

Intel AHCI Driver v7.5.0.1017 AHCI_Intel_v7.5.0.1017_XP.zip

Realtek Audio Driver v6.0.1.5413_R167 AS5720_Audio_v6.0.1.5413_R167.zip

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 2.446
  • Lượt tải: 2.441
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP