🖼️
  • Google Translate Client
  • Google Translate Client là một ứng dụng tiện ích giúp bạn tìm hiểu ý nghĩa của nhiều ngôn ngữ bằng sức mạnh Google Translate trong hầu hết các ứng dụng của Windows.
  • Xếp hạng: 5 · 3 Phiếu bầu