🖼️
  • PDFTK Builder Quản lý và chỉnh sửa tài liệu PDF
  • PDTK Builder 3.10.0 là tiện ích miễn phí, mã nguồn mở, cho phép gộp chung nhiều file pdf làm một, chèn nội dung từ file này vào file khác, sắp xếp cũng như xóa các trang có trong file, cắt 1 file ra làm nhiều phần nhỏ…
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️