🖼️
  • Apache HTTP Server Máy chủ HTTP miễn phí
  • Mục đích chính của Apache HTTP server 2.4.41 là cung cấp một máy chủ năng suất, an toàn và có khả năng mở rộng mà nó có thể cung cấp các dịch vụ HTTP đồng bộ với HTTP chuẩn hiện nay.
  • Xếp hạng: 4 28 Phiếu bầu
🖼️
  • Apache OpenOffice Portable Bộ ứng dụng văn phòng miễn phí
  • Apache OpenOffice Portable 4.1.6 là bộ phần mềm văn phòng bao gồm một bộ xử lý văn bản, spreadsheet, công cụ thuyết trình, vẽ và cơ sở dữ liệu, tất cả được gói trong 1 phần mềm portable giúp bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️