🖼️ Spillo cho Mac 1.9 Tiện ích kiểm soát bookmark trên Pinboard

🖼️
  • Phát hành: Bananafish Software
  • Spillo cho Mac là một client Pinboard trực quan, không khoa trương và dễ sử dụng. Nó giúp người dùng dễ dàng truy cập, xem, quản lý, chỉnh sửa và chia sẻ bookmark mọi lúc, mọi nơi.
  • mac Version: 1.9.9