🖼️ Chú Đại Bi cho Android 1.3 Bài tụng Chú Đại Bi

🖼️
  • Phát hành: BigPigApp
  • Niệm chú đại bi hàng ngày, hàng tuần để mang lại sự bình an, thanh tịnh trong tâm hồn. Chú Đại Bi hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), phạn ngữ Mahàkàrunikacitta-dhàrani.
  • android Version: 1.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 145