🖼️ HebrewBible for iOS

🖼️
  • Phát hành: Bill Clementson
  • Hebrew Bible iPhone được thiết kế để đọc, nghiên cứu Kinh Thánh tiếng Do Thái, tiếng Aram (Torah) hoặc trong một định dạng kết hợp dịch song song tiếng Do Thái và một ngôn ngữ khác.
  • ios
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 306