🖼️
  • bit.ly

    Bitly - Phần mềm rút gọn link
  • Bit.ly đi trước TinyURL.com một bước khi kết nối với dịch vụ yfrog.com. Bit.ly cho phép người dùng upload file jpg, png, gif, bmp, tiff, swf, flv, pdf, mp4
  • Xếp hạng: 4 47 Phiếu bầu