🖼️ Black Ink Ứng dụng vẽ tranh cho phép tự tạo brush

🖼️
  • Phát hành: Bleank
  • Black Ink là một ứng dụng vẽ tranh dựa trên GPU mới thay vì bắt chước các công cụ truyền thống, cho phép bạn tự do tạo và sử dụng các loại brush mà bạn sẽ chỉ thấy trên máy tính.
  • windows