🖼️ VideoShotMaker Trích xuất khung hình từ file video

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • VideoShotMaker là một thành phần ActiveX cho phép các ywngs dụng của bạn có thể trích xuất khung hình từ file video và lưu chúng như là các tập tin hình ảnh.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 866

🖼️ ASPThumb Ứng dụng ASP tạo ra ảnh thu nhỏ chất lượng cao

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • ASPThumb là một thành phần ASP cho phép ứng dụng ASP tạo ra ảnh thu nhỏ cất lượng cao.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 457

🖼️ Web Publisher Tải lên các tập tin và cập nhật trang web

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • Web Publisher là một FTP client tự động cho phép bạn tải lên và sau đó cập nhật trang web của bạn một cách dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 496

🖼️ AutoSiteCalendar Tạo lịch hàng tháng trong HTML

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • AutoSiteCalendar cho phép bạn tạo lịch hàng tháng trong HTML một cách dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 621

🖼️ MP3 Splitter Phân chia, cắt hoặc cắt bớt các tập tin MP3

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • MP3 Splitter cho phép bạn phân chia, cắt hoặc cắt bớt các tập tin MP3 và lưu lại tập tin MP3 mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.757

🖼️ MPEG Joiner Ghép nối nhiều tập tin MPEG

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • MPEG Joiner là một công cụ dễ sử dụng dùng để ghép nối nhiều tập tin MPEG (*.mpg) vào một tập tin MPEG lớn hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 659

🖼️ AVI Joiner Ghép nối tập tin avi

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • AVI Joiner là công cụ dễ dàng sử dụng dùng để ghép nối nhiều tập tin AVI thành một tập tin AVI lớn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.518

🖼️ Briz Video Joiner Ghép nối video

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • Briz Video Joiner là công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng dùng để nối nhiều tập tin video thành một tập tin lớn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.867

🖼️ AVI Splitter Phân chia các tập tin AVI

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • AVI Splitter cho phép bạn tách một tập tin AVI lớn thành các tập tin AVI nhỏ hơn, hoặc trích xuất các phân đoạn tự chọn của một tập tin AVI sang tập tin AVI mới.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 937

🖼️ AutoSiteGallery Tạo ra các album ảnh trên web

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • AutoSiteGallery có thể tự động tạo ra ảnh thu nhỏ (thumbnails) chất lượng cao, giảm hình ảnh và chuyển đổi chúng sang định dạng JPEG, tạo ra các liên kết trang HTML cho ảnh thu nhỏ và kích thước hình ảnh đầy đủ,…
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 649